Son duyurular
Anasayfa / Faaliyet Alanlarımız

FAALİYET ALANLARIMIZ

1) Türkiye'de kampçılık ve karavancılık konusunda kamu kuruluşlarınca yapılacak düzenlemelere katkıda bulunur.

2) Kampların ve karavanların standartlarının saptanması ve uluslararası ölçülere uygun olarak düzenlenmesinde yetkili ve görevli kuruluşlara yardım eder.

3) Kampçılık ve karavancılıkta kullanılan araç ve gereçleri belli standartlara göre üretenlerin çalışmalarını özendirir, yardımcı olur, tanıtır ve bu yolda girişimlerde bulunur.

4) Türkiye'ye gelen ve gelecek olan kampçı ve karavancıların yolculuk ve konaklamaları konusundaki sorunların çözümlenmesine yardımcı olur.

5) Yurt içinde veya yurt dışında kampa gidecek olan kampçı ve karavancılara yolculuk ve kamplar hakkında gerekli bilgileri verir ve yardımcı olur.

6) Türkiye'de mevcut kampları dolaşıp niteliklerini tespit eder, gerekli bilgileri toplar. Lüzum görüldüğü takdirde yetkili makamlara ve kamp sahiplerine durumu bildirir. Elde ettiği bilgilerle "Türkiye Kamp Kataloğu" yayınlar.

7) Kampçılığı teşvik için kamp açar, satın alır, kiralar, çalıştırır veya üyelerine işletme hakkı verir.

8) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

9) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

10) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.

11) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

12) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

13) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

14) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

15) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

16) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

17) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.

18) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

19) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

20) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

21) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

22) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

23) Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

24) Dernek, yurt içi ve yurt dışında sosyal sorumluluk projeleri üretir.